taalkeuze

Artikel 1

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, die Horse Hotel
Holland BV met haar opdrachtgevers sluit.

1.2
Al dergelijke overeenkomsten worden schriftelijk vastgelegd.

1.3
Deze voorwaarden gaan voor alle eventuele door de opdrachtgever van Horse
Hotel Holland BV gehanteerde voorwaarden.

Artikel 2

Behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken met de
opdrachtgever verleent Horse Hotel Holland BV alleen de navolgende diensten: het
transport en tijdelijke stalling van paarden.

Artikel 3

3.1
Behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken met de
opdrachtgever verzorgt Horse Hotel Holland BV alleen het transport van paarden
binnen de Benelux, Frankrijk en Duitsland.
Voor het transport van paarden beschikt Horse Hotel Holland BV over een speciaal
daartoe ingerichte en gekeurde vrachtwagen.

3.2
Voor ieder transport van (een) paard(en) hanteert Horse Hotel Holland BV een
vaste van tevoren met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen prijs.
Indien door toedoen van de opdrachtgever of door omstandigheden, die niet aan
Horse Hotel Holland BV toe te rekenen zijn (zoals bijv. verkeersproblemen, files,
weersomstandigheden, etc.) de transportduur en/of transportafstand verlengd
wordt dan is Horse Hotel Holland BV gerechtigd genoemde vaste transportprijs te
verhogen.

3.3
Tijdens het transport heeft Horse Hotel Holland BV het (de) te vervoeren paard(en)
verzekerd.
Voor het transport van een paarden is Horse Hotel Holland BV nooit voor een
hoger bedrag aansprakelijk dan het schadebedrag, dat volgens de betrokken polis
uitgekeerd kan worden.
Op verzoek van de opdrachtgever zal Horse Hotel Holland BV de betrokken
polisvoorwaarden aan hem toesturen.

3.4
De opdrachtgever geeft van tevoren tijdig en zo nauwkeurig mogelijk aan, op welke
plaats en op welk tijdstip de paarden voor transport door Horse Hotel Holland BV
opgehaald moeten worden of naar welke plaats en op welke tijdstip de paarden
door haar afgeleverd moeten worden.

Artikel 4

4.1
Behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke afspraken met de
opdrachtgever stalt Horse Hotel Holland BV alleen paarden in haar stallencomplex
in Katwoude (Nederland).

4.2
Bij de stalling heeft Horse Hotel Holland BV voor ieder paard een afzonderlijke box
ter beschikking. De stalling omvat voorts alleen het voeren van de paarden en het
schoonhouden van de betrokken box.
Voor de stalling van paarden hanteert Horse Hotel Holland BV een vaste van
tevoren met de opdrachtgever schriftelijk overeengekomen prijs per paard per dag
of deel daarvan.
De opdrachtgever geeft tijdig van tevoren de duur van de stalling aan. Die duur kan
op verzoek van de opdrachtgever verlengd worden, mits Horse Hotel Holland BV
alsdan nog over voldoende stallingscapaciteit beschikt.
Indien de opdrachtgever ten aanzien van een paard bijzondere voeding en/of
verzorging wenst zal hij dit tijdig van tevoren aan Horse Hotel Holland BV aan moeten
geven. Voor die bijzondere voeding en/of verzorging zal Horse Hotel Holland BV de
daaraan verbonden kosten additioneel aan opdrachtgever in rekening brengen.

4.3
Tijdens de stalling heeft Horse Hotel Holland BV de betrokken paarden verzekerd.
Voor de stalling van paarden is Horse Hotel Holland BV nooit voor een hoger bedrag
aansprakelijk dan het schadebedrag, dat volgens de betrokken polis uitgekeerd kan
worden.
Op verzoek van de opdrachtgever zal Horse Hotel Holland BV de betrokken
polisvoorwaarden aan hem toesturen.

4.4
Indien de opdrachtgever tijdens de stalling bij Horse Hotel Holland BV het
(de) paard(en) door een door hem aangewezen derde laat begeleiden blijft de
opdrachtgever volledig aansprakelijk voor het (de) betrokken paard(en).
Een dergelijke begeleiding moet de opdrachtgever tijdig van tevoren aan Horse
Hotel Holland BV aangeven.
Voor een dergelijke begeleidende derde heeft Horse Hotel Holland BV bij
haar stallencomplex in Katwoude (Nederland) afzonderlijke accommodatie ter
beschikking. Voor het gebruik van die accommodatie betaalt de opdrachtgever
Horse Hotel Holland BV een vaste van tevoren schriftelijk met haar overeengekomen
prijs per dag.

Artikel 5

5.1
Bij aflevering van een paard aan Horse Hotel Holland BV voor transport en/of
stalling moet de
opdrachtgever een door een veearts opgesteld gezondheidscertificaat afgeven.
Bij gebreke van een dergelijk certificaat zal Horse Hotel Holland BV het betrokken
paard niet gaan transporteren en/of stallen. Eventuele door Horse Hotel Holland BV
in dat verband gemaakte kosten zal zij de opdrachtgever afzonderlijk in rekening
brengen.

5.2
Mocht tijdens het transport en/of de stalling een paard ziek worden of door niet aan
Horse Hotel Holland BV toe te rekenen oorzaken gewond raken dan zal zij direct een
veearts inschakelen en de opdrachtgever inlichten. De daaraan verbonden kosten
zal Horse Hotel Holland BV de opdrachtgever afzonderlijk in rekening brengen.

Artikel 6

Alle aan Horse Hotel Holland BV verschuldigde bedragen zullen door de
opdrachtgever bij teruggave van het (de) betrokken paard(en) betaald worden.
Daartoe heeft Horse Hotel Holland BV van tevoren een gespecificeerde rekening
aan de opdrachtgever gestuurd.
Bij niet betaling van die rekening heeft Horse Hotel Holland BV het recht het (de)
betrokken paard(en) onder zich te houden, totdat betaling gevolgd is. De in dat
verband door Horse Hotel Holland BV te maken extra kosten zijn voor rekening van
de opdrachtgever.

Artikel 7

Voor de communicatie met de opdrachtgever maakt Horse Hotel Holland BV tevens
gebruik van e-mail en/of telefax.

Artikel 8

8.1
Horse Hotel Holland BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, van welke
aard dan ook.

8.2
Horse Hotel Holland BV stelt bij eventuele aansprakelijkheid ten allertijde
autopsie verplicht. De opdrachtgever geeft ten allertijde toestemming voor autopsie.

8.3
Bij annulering van een definitief gegeven opdracht voordat Horse Hotel Holland BV
het (de) betrokken paard(en) voor transport en/of stalling in ontvangst genomen
heeft, is zij gerechtigd hem 50% van de overeengekomen transport- en/of
stallingskosten in rekening te brengen.

8.4
Op alle door Horse Hotel Holland BV met haar opdrachtgevers te sluiten
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.5
Bij geschillen met opdrachtgevers is uitsluitend de daartoe bevoegde rechter te
Haarlem (Nederland) bevoegd om van die geschillen kennis te nemen.